Hantverkshjälpenonline – för hantverkare

Sajten för hantverkare och kunder! Här finns den professionella hantverkaren du behöver!

Öka er lönsamhet genom snabbare kassaflöden

Hantverkshjälpenonline hjälper sina medlemmar att få stabilitet i lönsamheten genom vår inkassotjänst. I dagsläget har vi en extern samarbetspartner som hjälper oss att skräddasy lösningar för våra medlemmar.  Ni får på så sätt tillgång till vårt enkla och smarta system där ni lätt kan ladda upp era underlag, samt få uppföljning och information angående era ärenden.

Vi tillhandahåller jurister som arbetar nära inkassohandläggarna vilket gör att tvister gällande fordringar hanteras snabbt och smidigt.

Hantverkshjälpenonline möjligheten att starta en ”mjukare väg” genom att skicka en betalningspåminnelse som en första åtgärd eller diekt med ett inkassokrav. 

Är skulden fortfarande inte betald skickar vi ut vårt unika final notice-brev där vi behåller vår vänliga ton men bestämt informerar kunden att betala sin skuld för att undvika vidare rättsliga åtgärder hos kronofogden. Genom vår tjänst undviker du att hamna i en situation där du sitter på två stolar, dels som leverantör, dels som ”inkasserare”. Den processen tar istället vi hand om.

Så här går det till:

1. Faktura

Allt börjar med att ni skickar en faktura till kunden efter utförd tjänst eller levererad vara och förhoppningsvis så får ni betalt, om inte så kontaktar ni oss.

2. Inkassokrav

I fall er kund inte skulle betala fakturan så tar ni och skickar den förfallna fakturan till oss, så tar vi över ärendet och skickar vi ut ett inkassokrav.

3. Final notice

Skulle kunden inte betala efter första inkassokravet, så skickar vi ut ett andra inkassokrav. Betalar ändå inte kunden så gör vi en bedömning av gäldenärens betalningsförmåga. Därefter kontaktar vi er och ger er vår rekommendation.

4. Kronofogden

Lyckas vi inte upprätta en dialog med gäldenär och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. Vår rekommendation i det här skedet är i stort sett alltid att skicka in ett betalningsföreläggande till Kronofogden.

5. Verkställighet

När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

6. Tingsrätten

Om gäldenär bestrider inkassokraven, betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten.

Inkassoavgifter och kostnader

Inkassoverksamheters ersättningsnivåer för upprättande av inkassokrav är reglerad i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. vilket Hantverkshjälpen förhåller sig till. Den 16:e mars 2013 introducerades Förseningsersättning för inkassobolagen vilken är en förhöjd avgift som åläggs gäldenären vid försenad betalning mellan näringsidkare.

Regler för inkassoverksamhet

Datainspektionen utfärdar tillstånd att bedriva inkassoverksamhet för annans räkning eller övertagna för indrivning. Verksamheten är reglerad av inkassolagen och Datainspektionen har skapat riktlinjer för hur verksamheten bör skötas. Riktlinjerna är sammanställda i Tillämpning av inkassolagen.

God inkassosed

Inkassoverksamheter följer den grundläggande regel om God inkassosed. Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkasso åtgärd (4 § inkassolagen). God inkassosed är ett riktmärke för hur en inkassoverksamhet får bedriva sin indrivning. Hantverkshjälpenonline följer även Datainspektionens riktlinjer angående personuppgiftslagen.

Goda relationer

Hantverkshjälpenonline bemöter alltid dina kunder med saklighet, tydlighet och på ett korrekt sätt. Vi förstår goda relationer och arbetar ständigt för att förbättra dessa mellan dig och dina kunder. Gäldenären bemöts även alltid på ett hövligt och korrekt sätt.

Tillståndsmyndigheter

För att få driva in fordringar för annans räkning krävs speciellt tillstånd ifrån Datainspektionen. Hantverkshjälpenonline har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt enligt 2-3§§ inkassolagen.